• BIST 116.859
 • Altın 161,931
 • Dolar 3,8162
 • Euro 4,7035
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 3 °C
 • Burdur 8 °C
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi
 • Dubai Kültür Köyü’ konulu 18. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
 • MARKA 2017 İstanbul'da start aldı
 • Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi

Üstün Zekalı Kimdir?

DEDEKTİF

 

Üstün Zekâlılar Kimdir?
Üstün zekâlılar; daha hızlı öğrenebilme, daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok zihinsel yetenek bakımından akranlarına göre üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır .
 
Neden Özel Eğitim Gereklidir?
Üstün zekalıların eğitimi için özel önlemler alınmadığında bir takım sakıncalar ortaya çıkar. ilk akla geleni yeteneklerin eriyip gitmeleridir. Farkında olmadan nice yetenekleri eritmişizdir. Belki de halen okulumuzda, sınıfımızda da eritmeye devam etmekteyiz (Özsoy. Özyürek. Eripek, 1992). 
 
Özel eğitim; genel eğitimden farklı bir eğitim gerektiren bireylerin yeterliliklerine ve gelişim özelliklerine dayalı olarak ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için, özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından,özel olarak geliştirilmiş eğitim programları, araç-gereçleri ve yöntemleri ile sürdürülen eğitimdir.
 
Araştırmalar, öğrencilerin geneline sunulan eğitim kazanımlarının üstün zekâlı çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamadığını ortaya koymuştur (Braggett 1992 ).
 
Bir çok araştırma sonucuna göre erken dönemde tanılanmayan ve ihtiyaçları karşılanmayan üstün zekalı çocukların hayal kırıklığı yaşamaktalar ve okullarında düşük başarı ve davranış problemleri göstermektedirler. (Mills,1992)
 
Üstün zekâlı çocukların psikolojik kırılganlığının akranlarına göre daha fazla olmadığını gösteren birçok araştırma sonucu bulunmaktadır. Fakat akademik ilerleme ve uygun arkadaş ihtiyacı karşılanmadığında sıkılma, düşük başarı, mükemmeliyetçilik gibi muhtemel problemler ortaya çıkabilmektedir (Neihart, Reis, Robinson, & Moon, 2002). 
 
Üstün zekalı çocukların en önemli özelliği, öğrenme hızlarıdır. Bu tür çocuklar, diğerlerine göre daha erken yaşta konuşma, okuma ve yazmayı öğrenirler. Doymak bilmez meraklarıyla sürekli yeni şeyler öğrenme azmi taşırlar. Eğer anne babaları, öğretmenleri ve arkadaşları, bu çocuklara gerekli alakayı gösterir, sabırla onları dinler ve motive ederlerse, ruhi krizlere düşmeden kendilerinden beklenen performansı gösterirler. Aksi takdirde ilgisizlik, hor görülme ve baskı gibi sebepler yüzünden yetenekleri körelir
 
Eğitimin temel işlevi bireysel potansiyele işlerlik kazandırmak üzere bireyin yeteneklerini geliştirmektir. Bu durum eğitim süreçlerinin bireylerin özel durumlarına göre düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, bireye göre ve özel olma eğitimin doğasında mevcut temel bir özelliktir. Eğitimin sosyal adalet ve eşitlik kavram ve anlayışı süreçlerdeki tüm bireylerin bireysel ilgi, kapasite ve yetenek potansiyeli oranında eğitimden yararlanabilmelerini sağlayacak önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.
 
Eğitimde ortalama standartlar, bireylere ortak özellikler kazandırma ihtiyacı ve eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmak maksadıyla büyük grupla öğretim uygulamalarına imkan sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim, bireysel düzeydeki özel ihtiyaçları karşılama işlevini yerine getirmemektedir. Okul programlarının hazırlanışında ortalama yetenek düzeyine öncelik verilmektedir. Ancak öğrenme güç ve yetenekleri yaşıtlarından üstün olan çocuklar bu uygulamalarla zarar görmekte ve bocalamaktadırlar. Arkadaşlarına uyum sağlayabilmek için merak ve ilgisini azaltacaktır. Aksi takdirde, arkadaşlarınca dışlanacak ve yalnız kalacaktır. Üstün yetenekli çocukların özel eğitim almalarının gereği kısaca şöyle açıklanabilir:
 
Çağdaş bilgi toplumunda en önemli güç insan gücü olup bu da bireysel yeteneklere en üst düzeyde işlerlik kazandırmakla gerçekleşebilir.
 
Tüm bu ve benzer nedenler eğitimde özel ilgi ve yaklaşım gerektiren özel hedef gruplarının durumlarının incelenmesini, özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve bu ihtiyaçlara uygun özel düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Diğer bir deyişle eğitimin bütününde özel eğitimin önemi ve gereğini ortaya koymak bir zorunluluktur. Bu nedenle üstün yeteneklilerin eğitiminde özel eğitim uygulamalarına önem ve öncelik verilmesi, bu alandaki hizmetlerin yaygınlaştırılması ve etkili biçimde uygulanması, temel bir eğitim politikası alanıdır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların özelliklerinin incelenmesi, niçin özel eğitime gerek duyduklarının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
 
Dünyada Uygulanan Modeller
Üstün zekalı çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve gereksinim duydukları eğitimi verebilmek için ilk aşama olarak öğretmenleri veya aileleri tarafından fark edilmeleri ve uzmanlarca inceleme yapılıp tanılanmaları gerekmektedir. Yurtdışında ve ülkemizde bu tip özellik gösteren çocuklar için çeşitli eğitim modelleri geliştirilmiştir. Geliştirilen eğitim modellerinde ana amaç; üstün zekalı olan çocukların yetenek, ilgi ve kapasiteleri ölçüsünde eğitim alabilmeleridir. Geliştirilen eğitim modelleri üç başlık altında toplanabilir;
 
1. Hızlandırma
 
2. Gruplama
 
3. Zenginleştirme
 
  1. Hızlandırma: Çeşitli uyarlamalarla bu programın normal sürecinden daha önce tamamlanmasıdır. Bu modelin pek çok değişik formu vardır. Okula erken başlama, sınıf atlatma, birkaç sınıf birleştirme, program süresinden daha kısa sürede tamamlama, kurslar alma ve seminerlere katılma gibi pek çok şekilde olabilir. Ebeveynler, öğretmenler ve yöneticiler genellikle üstün zekalı çocukların hızlandırma programına katılmaları konusunda yeterli sosyal, duygusal, fiziksel ve motor olgunluktan yoksun oldukları düşüncesi hakimdir. Ayrıca hızlandırma programı çocuğun yaşıtlarıyla iletişim kurma gereksinimlerine cevap vermemektedir.
 
  2. Gruplama: Gruplamanın normal sınıflardaki üstün zekalı öğrenciler için küme gruplandırmaları, özel sınıf, özel bir okulda gruplandırma, kaynak odada gruplandırma ve kaynak merkezlerinde gruplandırma, özel seminerler, özel alan kursları, çeşitli çalışma merkezlerindeki (müze, üniversiteler, bilim laboratuarları ve endüstri gibi.) özel çalışmalar şeklinde uygulamaları bulunmaktadır. Bu tip özel gruplandırmalar uygun olarak düzenlendiğinde çocukların yeteneklerini geliştirmede belirgin düzeyde başarı sağladığı, çocukların bu uygulamalarla benlik kavramlarının geliştiği görülmektedir.
 
 3. Zenginleştirme: Normal sınıf programında üstün zekalı çocukların özelliklerine ve gereksinimlerine göre uygulamalar yapılması esastır. Bunun için normal sınıf içinde farklılaşmış öğrenme deneyimlerinin planlanması gerekmektedir. Yatay ve dikey olmak üzere iki türlü zenginleştirme yapılabilir. Yatay zenginleştirmede etkinlik çeşidini arttırma söz konusudur. Dikey zenginleştirme ise, o konu ile ilgili derinlemesine çalışmalar yapılmaktadır. Zenginleştirilmiş normal sınıf modelinde, üstün zekalı çocuklar için yaşıtlarıyla merak ilgi ve yeteneklerine cevap verecek şekilde hazırlanmış keşfetmeye yönelik aktiviteler, grup eğitim alıştırmaları yer almaktadır. Sınıf programına, normalde bulunmayan daha zor konular ve farklı materyaller, değişik öğrenme alanları eklenmektedir (Akt. Metin 1999).
 
Ülkemizdeki Üstün Zekâlı Çocuk Potansiyeli
Dünya popülâsyonuna bakıldığında oranın % 2,5-3 oranında olduğu görülmektedir. Bu oran ülkemizde de aynıdır. 2011 yılı itibariyle okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı 980 binden 1 milyon 100 bine ulaştı. İlköğretime bu yıl 1 milyon 226 bin çocuk kayıt yaptırdı. Türkiye'de 33 bin 310 ilköğretim okulunda 10 milyon 916 bin çocuk okuyor.  Bu verilere göre teorik olarak Türkiye’deki okulöncesi-8. Sınıfa devam eden üstün zekalı öğrenci sayısı yaklaşık 250000 civarındadır. İstanbul’da ise bu sayının 20000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlarda üstün zekâlı öğrencilerin ele alınması gereken büyük bir öğrenci topluluğu olduğu ortaya çıkmaktadır.
 
Ülkemizde Uygulanan Modeller
Dünya ülkelerinde uygulanan modellerden bazıların ülkemizde de uygulanmaya çalışılmaktadır.
 
· Bilim ve Sanat Merkezleri
 
· Fen Liseleri
 
· Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
 
· TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
 
· Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu
 
· Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
 
Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve yetenek türlerine uygun eğitim almalarını sağlamak amacıyla ülkemizde Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) açılmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezleri sayısı 2010 itibariyle 53 İl’de toplam 58’e ulaşmıştır. 2010 yılı itibariyle yaklaşık 8000 öğrenciye yetenekleri doğrultusunda eğitim verilmektedir.  Literatür göz önüne alındığında ilköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda tanılama yapıldığı görülmekte, okulöncesi ile ilgili Bilim ve Sanat Merkezlerinde çalışma bulunmamaktadır.
 
Fen Liseleri
Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen liseleri, öncelikle fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.
Halen ülkemizde 96 Fen Lisesi bulunmakta olup 23.203 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 
TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
 
TEVİTÖL, ülkemizdeki üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren kurumdur.
 
Beyazıd Ford Otosan İlköğretim Okulu Uygulamaları
 
Üstün yetenekli çocuklara yönelik 30.06.2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde Eminönü Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunda bir proje yürütülmektedir. Proje çerçevesinde her yıl iki sınıf oluşturulmaktadır. Oluşturulan sınıflara 12 üstün yetenekli ve 12 normal zekâ düzeyinde toplam 24 öğrenci alınmaktadır
 
Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
Ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitime yönelik İnönü ve Karabük Üniversitelerinde açılan üstün yeteneklilerin eğitimi merkezinde araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır.
 
 
Bu yazı toplam 19430 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Özürlüler Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 220 69 99- 0541 220 69 99 Faks : 0 212 220 84 02